Kredia Hipotekare është linjë krediti që jepet nga Institucionet Financiare (bankat) në mënyrë që huamarrësit t’i perdorin ato për të blerë një shtëpi ose ndërtimi i një prone të destinuar për banim.
Zakonisht, kreditë për shtëpi mbulojnë një perqindje të vlerës së pronës (70% apo më tepër) dhe kanë periudha shlyerjeje që arrijnë deri në 20 vjet ose edhe më shumë (banka të ndryshme aplikojnë afate të ndryshme). Huamarrësi e shlyen huanë/kredinë gjatë një periudhe të zgjatur, me një përqindje interesi të përshtatshme për të kompensuar huadhënësin/kreditorin për shpenzimet me të cilat përballet gjatë pergatitjes së huasë dhe për riskun që institucioni merr përsipër.

Cili është qëllimi i kredisë hipotekare?

Sipas BOA kemi si perkufizim: ”kontratë/marrëveshje e kredisë hipotekare për individin” – është marrëveshja sipas të cilës një bankë i jep ose premton t’i japë kredi një individi, i/e cila plotëson njëkohësisht karakteristikat e mëposhtme:

i) ka si objekt blerjen ose ndërtimin e plotë ose të pjesshëm të një prone të destinuar për banim (shtëpi, apartament); dhe
ii) kredimarrësi është blerësi ose poseduesi i kësaj prone të destinuar për banim

Një kredi hopotekare mund të përdoret për blerjen, rikonstruksionin ose mobilimin e një shtëpie duke bërë vetëm një pagesë mujore të vlerës së investimit. Kredia hipotekare zakonisht garantohet me objektin që po blihet/rikonstruktohet apo rinovohet, duke i dhënë mundësine kredidhënësit të jetë i garantuar në rast se klienti nuk e shlyen kredinë.